Бобрицька громада
Черкаська область, Черкаський район

ІНФОРМУЄ МІНДОВКІЛЛЯ. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КОРИСТУВАЧАМ ТЕРИТОРІЙ ТА ЛІСІВ

Дата: 23.11.2021 05:38
Кількість переглядів: 341

Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 06.08.2020р. №15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2020 року за №865/35148, внесено зміни до Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24 січня 2008р. №27, якою визначено порядок установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (далі – ліміт) для підприємств, установ, організацій, інших землевласників або землекористувачів (далі – заявники), у власності (користуванні) яких знаходяться природні ресурси в межах цих територій та об'єктів, за винятком корисних копалин, водних ресурсів, видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, та рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.

Міндовкілля провело аналіз поданих пакетів документів для затвердження ліміту та узагальнило найпоширеніші зауваження, на підставі яких заявникам повертаються на доопрацювання пакети документів.

1. Додатком 1 Інструкції встановлені формат та форма проекту ліміту, які необхідно подавати на затвердження. Варто додати, що форма проєкту ліміту включає гриф «ЗАТВЕРДЖУЮ». Проект ліміту подається у 3 (трьох) примірниках.

2. Обґрунтування затвердження ліміту повинно містити:

- обсяг використання природного ресурсу території або об'єкта природнозаповідного фонду;

- методи та знаряддя вилучення ресурсу, їх кількість (для водних біоресурсів);

- строк та умови використання;

- пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;

- місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

- площу в гектарах;

- обґрунтування обсягів використання (для заготівлі деревини - на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, актів обстежень), які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;

- інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, наявність пралісів, квазіпралісів, природних лісів, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

Під місцем використання в проекті ліміту розуміється назва лісництва, назва урочища, номери кварталів, відділів, виділів/ підвиділів, площа в гектарах, функціональна зона. Тобто в обгрутуванні затвердження ліміту повинен бути зазначений перелік ділянок, для яких пропонується встановити ліміт.

3. Обгрунтування затвердження ліміту повинне бути погоджене з відповідними науковими установами.

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (далі – Закон) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа (далі - наукова установа) - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

Відповідно до пункту першого статті 11 Закону державна атестація для наукових установ державної, комунальної форм власності, а також наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі, проводиться в обов’язковому порядку не менше одного разу на п’ять років, для новоутворених – не пізніш як через три роки після утворення, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Для заготівлі деревини подаються матеріали лісовпорядкування, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, акти обстежень. Варто додати, що підставою для рубок формування і оздоровлення лісів є матеріали лісовпорядкування та обстежень, які проводяться власниками лісів і постійними лісокористувачами.

Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1224 внесено зміни до Санітарних правилах в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995р. №555, Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007р. №724 та Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007р. №761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів».

Згідно з пунктом 6 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995р. №555 (далі – Правила), санітарні рубки призначаються в насадженнях, ушкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха, що викликають деградацію лісових деревостанів. Листяні насадження під санітарну рубку відводяться за наявності листя на деревах, крім ділянок лісу, пошкоджених внаслідок аварій та стихійного лиха. Призначення санітарних рубок здійснюється з урахуванням категорій стану дерев.

Згідно з пунктом 12 Правил, вибіркові санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених внаслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп. Тобто, підставою здійснення вибіркових санітарних рубок є належність дерев до сухостійних, відмираючих або дуже ослаблених внаслідок пошкодження пожежами, шкідниками, хворобами лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха. Пункти 12, 19, 21-23, 26 Правил визначають особливості відбору дерев у санітарні рубки в залежності від конкретної причини їх відведення у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Проте аналіз опублікованих переліків з поліпшення санітарного стану лісів, актів лісопатологічних обстежень вказує, що в окремих установах природно-заповідного фонду існує практика відведення в санітарну рубку дерев виключно за належністю до відповідних категорій стану всупереч вимогам наявності пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха.

Зокрема, не можна віднести до вказаних пошкоджень «всихання», «комплекс еколого-кліматичних факторів», «зниження рівня ґрунтових вод» тощо. Згідно з пунктом 3 Правил, види, обсяги, строки, місце та особливості здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природнозаповідного фонду визначаються державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а також власниками лісів, постійними лісокористувачами на основі погоджених відповідно до вимог статті 291 Лісового кодексу України матеріалів лісовпорядкування, а також результатів оцінки санітарного стану лісових насаджень.

Наголошуємо на необхідності безумовного дотримання вимог «Санітарних правил в лісах України» в частині: відведення в санітарні рубки всіх видів виключно сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених внаслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, з вказанням причини (аварія, стихійне лихо, пожежа, конкретний шкідник чи хвороба); недопустимості відведення в санітарні рубки всіх видів дерев, які не належать до сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених; недопустимості відведення в санітарні рубки всіх видів з виключно причини належності до відповідної категорії стану з загальних міркувань («всихання», «комплекс еколого-кліматичних факторів» тощо);

5. Відповідно до Інструкції заявники подають картосхему території або об'єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу. Тобто, до проекту ліміту додаються картографічні матеріали із зазначенням місця використання для кожного виду природного ресурсу і кожної ділянки, де таке використання передбачається.

Враховуючи зазначене, Міндовкілля просить:

1. Держлісагенству, обласним та міським державним адміністраціям довести до відома зазначений лист користувачам та власникам природних ресурсів, у яких перебувають під охороною території та об’єкти природнозаповідного фонду загальнодержавного значення.

2. Установам природно-заповідного фонду: з 1 листопада 2021 року на власних веб-сайтах забезпечити оприлюднення наступної інформації:

матеріали обліку осередків шкідників і хвороб;

повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень;

акти лісопатологічних обстежень;

нумераційні відомості дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки;

картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень;

зведені відомості пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки;

зведені відомості насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки;

перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Олександр Краснолуцький, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Фото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь